لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

روایت افشار/ ویدیو


روایت افشار، ویدیویی است که از یک فاجعه انسانی تصویردارد و عمق فاجعه وجنایت را در پیشگاه تاریخ وجدان جامعه حکایت می کند. پدر حنیف و یک تن از نمایندگان مردم افشار اند که از چشم دید ها و شناسای فرزندش می گوید ودر پاسخ به  سوالی از افشار سخن می گوید .


  نگاه تصویر نگار؛ از کدر دوربین  لحظه های  مراسم خاک سپاری قریانیان جنگ را می نگارد  و اقعه را  به روشنی و صداقت  درمعبر تاریخ و آیین تاریخ تصویری به امانت می سپارد.
 اینک بیست ، و بیست و یک سال از آن فاجعه هولناک بشری گدشته است . زبان  تصویر و ذرات نور روایت گرواقعی آ ن زمانه و صحنه ها   است که و قایع هولناک را به چشم ودل انسان می نمایاند و صحنه  ها خود  در نگاه وضمیر وجدان انسان سخن می گوید.
 تصویر واقعی از وقایع  است که  نگاه و نظر جامعه انسانی را به قضا وت وجدان فرا می خواند و مدافعین حقوق بشر را ، به دفاع ازحقوق قربانیان وانسان قربانی وا  می دارند در تاریخ خونین افغانستان روزی می رسد که وجدان های بیدارجامعه  و شهر وندان آگاه آن، بدور از مرز بندی های قومی و سمتی  بیداد گران را به داد گاه عدالت خواهد سپرد.
یاد و خاطره قربانیان جنگ و شهدای افشار گرامی باد
لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty