لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

شعری از تنها یاد گار بابه مزاری


درنگاهش راز بود

*****


تنها یاد گار رهبر شهید « زینب مزاری »

*****
مثل دريا موج داشت

تا پرستو اوج داشت
***
از شكوفه هاي بيد

سادگي را مي خريد
***
با نظر بر آب رود

مثنو ی ها مي سرود
***
حيف در يك روز سرد

با قناری هاي زرد
***
رفت تا اوج خدا

تا دياری آشنا
***
از سياهی دل بريد

تا به زيبايي رسيد
***
مثل يك آيينه بود

ساده و بي كينه بود
***
در نگاهش راز بود
عاشق پروازبود
***
زندگی را دوست داشت

سادگی را مي نگا شت
***
مهربان و ساده بود

ساده و افتاده بود
***
مثل خنجر تيز بود

دشت حاصل خيز بود
***
نسبتی با حور داشت

چون ستاره نور داشت

*****
کا بل 1372

عکس از :  ن . پیک
*****
..............
منبع شعر: یا ران

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty