لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه

اعلامیه شماره "2" نمایندگان

بسم تعالی وله الحمد

اعلامیه شماره "2" نمایندگان جامعه هزاره درشورای ملی افغانستان
چهارشنبه مورخ 29/2/1389
ملت مسلمان افغانستان سلام بر شما.
نمایندگان جامعه هزاره در شورای ملی از ابراز همدردی وحمایت شما از داعیه برحق اعتراض علیه مهاجمین مسلح در دایمرداد ،بهسود ،خوات و ناهور وهمچنان حضور علما ،دانشمندان،موسفیدان،بزرگان اقوام ومحصلین درمقر شورای ملی به این منظورصمیمانه سپاسگذار اند.
مردم عزیز وآزاده ! امروز که تحصن نمایندگان وارد سومین روز خود میگرددواین حرکت مدنی موجب گردید تا توجه حکومت ومردم به فاجعه جاری ولشکرکشی مهاجمین مسلح تحت نام کوچی جلب گردیده که درنتیجه مساعی فوق الذکر ماشاهد اقدامات ذیل درین مورد بودیم :
حضور رئیس ولسی جر گه باپیام رئیس جمهوردرجمع نمایندگان متحصن ،حضو روزیردولت درامور پارلمانی وهمچنان حضور وزیر امور داخله درشام 27/2/1389 درمقر شورای ملی ووعده اقدامات جدی حکومت درامرخروج فوری قوای مهاجم ،جبران خساره ،پیکرد قانونی متجاوزین ومتخلفین وآغازاقدامات جدی حکومت بخاطرحل بنیادی قضیه .
- رفتن هیأت عالیرتبه حکومت دردایمیر به روز سه شنبه مورخ 28/2/1389 تحت ریاست استاد محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور ،با ترکیب وزیر امورداخله ،لوی درستیزقوای مسلح افغانستان ونمایندگان از کوچی ها وبازدید وضعیت منطقه توسط هیأت واظهارات ،هیأت مذکور بعدازبرگشت مبنی بر تصمیم تحقق آتش بس ،جابجاسازی قوت های حایل ،خروج فوری وبدون قید وشرط مهاجمین ازمناطق اشغال شده ازاقدامات بود که طی دوروز گذشته شاهد آن بودیم .
امانگرانی نمایندگان زمانی تشدید می یابدکه بعد ازبرگشت هیأت عالیرتبه بازهم گزارش های ازمنطقه میرسد که حاکی ازادامه خشونت وغارت اموال مردم توسط مهاجمین بوده که این امر اظهارات هیأت وجانب حکومت را زیرسوال می برد .
انتظارما بارفتن هیأت درمنطقه بهسود چیزی غیرازخروج فوری مهاجمین وبرگشت عاجل آواره گان نبود.
اما به نظر میرسد تاامروز چهارشنبه نه خروج مهاجمین ،نه برگشت بیجا شدگان ونه هم ارزیابی خسارات وارده آغازگردیده است.
بناً مانمایندگان مواضع خودرابه شرح ذیل ابلاغ وبه اطلاع شما میرسانیم .
1- تحصن ماهمچنان تاتحقق وعده های حکومت که شامل خروج وختم عملیه خروج مهاجمین وتضمین حل اساسی قضیه می باشد ،ادامه خواهد یافت .
2- ماباتاکید خواستار جا به جای فوری بیجاشدگان وجبران خسارات وارده بر مناطق آسیب دیده می باشیم .
3- ما مصرانه خواهان حل نهای مشکل کوچی ها وده نشینان درمطابقت باماده 14 قانون اساسی وقطع تهاجم مهاجمین درمنطقه می باشیم .
ازهموطنان عزیزخود خواهشمندیم تامنتظر انکشافات بعدی بوده ،نمایندگان ازتصمیم بعدی خود شما را در جریان قرارخواهند داد.
والسلام
نمایندگان جامعه هزاره درشورای ملی افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty