لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

افغانستانی های مقیم فلند در هلسینکی گردهم امدند ویاد قربانیان روشنایی را باروشن کردن شمع گرامی داشتند

افغانستانی های مقیم فنلند یاد وخاطره قربانیان حادثه المناک دهمزنگ  وفاجعه جبران نا پذیربشیری وماتم ملی را با روشن کردن شمع ودسته های گل گرامی داشتند نفرت وانزجارخودرا ازعمل ضد انسانی برعاملان قتلگاه دهمزنگ ابرازکردند  برای مجروحین شفای عاجل آرزونمودند و برای بازماندگان شهدای جنبش روشنایی ومردم افغانستان تسلیت گفتند و مراتب همدردی وغم شریکی وهمنوای  خود را با خانواده و بازماندگان شهدا ومجروحین و مردم افغانتسان وعدالت خواهان بیان کردند.


روزجمعه هفتمین روز فاجعه المناک دهمزنگ بود دراین روزعصرجمعه تاریخ 29.7.2016 شهرهلسینکی شاهد جمعیت بزرگ افغانستانی های فنلند بود مردم عدالت خواه درقلب پایختت فنلند مرکزشهر هلسینکی اعم از زن مرد خورد بزرگ  پیر وجوان دورهم امدند به ندای بانیان ملجس که هدف همدردی غم شریکی با بازماندگان شهدا و قربانی های عدالت خواهی وصدای عدالت خواهی جنبش روشنایی بود لبیک گفتن ودر ندای مردم عدالت خواه افغانستان وجنبش روشنایی ازشهرهای دورونزدیک، دورهم امدند و دورهم روی زمین نشستن ودرکنارهم استاد شدند و درماتم سرمایه انسانی واننوه ملی یک صدا فریاد شدند شمع روشنای افروختن دسته های گل نثارمقام شهدا کردند ودرغم مردم عدالت خواهِ که سرمایه عظیم انسانی اش پرپرشد اشک حسرت ودریغ ریختند ودر گوشه های دل با چشم آگاهی خون گریستند وظلمت وتبعیض را نفرین کردند.

دراین جمع با شکوه حصورمردم ازاقوام مختلف پررنگ بود و میدانیی شهر با عکس شهدا شعارهای عدالت خواهی و تقبیح جنایت فرومایگان وتنفر براین کشتار هولناک همراه وهمرنگ شده بود  گویندگان وسخن وران از عدالت انکشاف متوازن وحدت مردم و جنبش روشنایی و اهداف شهدا سخن گفتند برای افغانستان روشنایی را آرزوکردند  ازندای عدالت خواهی جنبش روشنایی حمایت نمودند وبروحدت مردم همدلی ملت افغانستان تاکید کردند خواهان انکشاف متوازن درافغانستان شدند جنبش روشنانیی وهدف عدالت خواهی نسل اگاه را ستودند تاریکی ونفرت نفاق شقاق تبعییض را نفی کردند. جمیعت سوکوار ازدولت و مجامع معتبر حقوقی وتخصصی خواهان شناسایی عاملین این جنایت هولناک شدند وبرای فردای روشن افغانستان روشنایی عدالت و سعادت مردم را آرزوبردن برای شادی روح پاک شهدا  درود خواندن وبرای مجروحین سلامتی کامل وشفای عاجل را ارزوکردند.

 محفل شمع افروزی و همدردی وغم شریکی افغانستانی های فنلند درهلسینکی  ازساعت 19.00 شروع وتا 22.00 ختم شد. در پایان مجلس ستاد برگزاری مراسم يادبود قربانيان جنبش روشنايي؛ ازحضور ومشارکت مردم وهمدلی هموطنان صمیانه تشکر کردند.


حظه ها


هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty