لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

سخنی ازیک نمایشگاه عکس

سال گذشته بود که  در گذری به نمایشگاه عکس برآن شدم که درخواست نمایشگاه عکس نمایم مسئول بخش بعد از برسی دفتر ثبت نوبت گفت ؛ درخزان سال آینده (2013 ) نوبت است بعد از کمی صحبت کردن اینکه چه مطلبی به نمایش گذاشت خواهد شد نام نویسی کردند.  یک سال اندی از آن  تاریخ گذشت وقصه نمایشگاه در میان گرفتاری های روزمره گم شد . درهفته چهارم سپتامبرسال جاری بود که به یاد نمایشگاه افتادم و روزهای اخرهفته بود که موضوع نمایشگاه را از مسئول بخش نمایشگاه جویاشدم اینکه آن درخواست هنوز معتبرهست یانه؟

 خانمی که پشت میز کامپیوترنشسته بود ازقفسه بغل دستی خود بروشورمرکزفرهنگی مالمی را گرفت وبا دقت ورق زد بعد نام وزمان نمایشگاه را  نشانی کرده گفت ، این زمان مربوط شما است؟ دیدم که آری؛ درآن  نوشته شده است نمایشگاه عکس از فنلند وافغانستان توسط نصرالله پیک ازتاریخ 1 الی 13 ماه اکتوبر2013 درکتابخنه مالمی به نمایش گذاشته می شود.
این بود که نگاهی به صندوق خاطرات بردم واز میان چشم دیدها وگذرزندگی ونگاه تصویری خاطراتی را ازچشم دوربین ونگاه عکاس انتخاب کردم و ازاینکه فرصت اندک وزمان محدود بود برای نمایشگاه، بیست عدد عکس انتخاب گردید بعد عکس های انتخاب شده  درروزمعین به نمایش گذاشته شد. درگذرعمر فرصت ها اندک است و چرخ روزگار به سرعت نوردرگذراند. تصاویراندک اتس اما ازگذرززمان وروند زندگی می گوید و هزاران نکته سخن دارد.
سایت هلمیت را از اینجا نگاه کنید 
*برای تنوع بشتر همچنین، هنردستی و بافندگی و دوزندگی درافغانستان، نیزبه نمایش گذاشته شده بود.
ویترینی هنردستی 
................................................
***

عکاس. ناهید.

لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty