لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ فروردین ۲۹, پنجشنبه

یک پارچگی

بابه مزاری: مهم مساله ای یک دسته گی، یک پارچگی و فداکاری شما مردم است ....
کابل بهار 1373
غرب کابل در بهارسال هفتادوسه پراز التهاب بود مردم علاوه بر جنگ ؛ نگران تغیرات رهبری و سرنوشت مطالبات عدالت خوهی شان بودن درآن ایام مردم دسته دسته از هر منطقه ی شهردر منزل یا مقابل خانه بابه می آمدند خواسته ها و نگرانی های خود رادرقالب دیدار، بیانیه وشعارها بیان می کردند.  در پاسخ به نگرانی های مطرح شده بابه مزاری درجمعی از مو سفیدان مردم تایمنی اطمینان داد که آن، مساله ای مطرح شده موضوع مهمی نیست ؛ مهم مساله ای یک دسته گی یک پارچگی و فداکاری شما مردم است.... 

لحظه ها

۱ نظر:

مصطفی گفت...

واقعا که همبستگی اساس تمام عزتها و پیشرفتهای یک ملت است.

زنده باشید پیک عزیز

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty