لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

خزان برفی شد

اولین برف به زمین شهر ما رسید وزمین را سفید پوش کرد. گرمی تا بستان گذ شته ی این ملک بی سا بقه بود گفته می شد که فنلند ده ها سال چنین گرمیی رابه خود ندیده است . معمولی ترین گرمی در هوای تا بستان + 17 درجه با لای صفر بوده وامسال مردم کرمای + 37 درچه با لای صفر را در شهر ما تجربه کرد. اند ک تجربه زندگی که در این ملک را دارم امسال خزانش نیز زود تر از گذشته برفی شده است. کا رشنا سان جوی پیش بینی کرده است که زمستان امسال فنلند بسیار سرد خواهد بود. اینکه میگویند سرد خواهد بود برودت هوا شاید منفی - 40 درجه زیر صفربرسد ممکن تغیر در این عدد گویی ها پیش اید . دربها ر و تا بستان گذشته همه از تغیرات جوی واز پیا مد های نا گوار آن درجهان آگاه هستند و اینک خداوند خیررادر زمستان پیش رو ارزانی فر ماید که ار قام پیش بینی هوا شناسی تغیر کند. اما نمیشه محا سبه علمی را نا دیده گرفت. به هر صورت هرچه باشد همانطور که تا بستان با گرمایی بی سا بقه اش گذشت، یقین که زمستان سرد و بی سا بقه  آن نیز بخیر خواهد گذشت.


پیش بینی اوضاع جوی وامدن زمستان سرد در بسیار ی ازموارد ما یه نگرانی است اما اینجا- فنلند جای هیچ گونه تشویشی نیست زیرا سیستم گرمابخشی خانه ها و وسا یل حمل نقل بسیار مجهز و مدرن است بطورمثال مر کز کرمی خا نه های مسکونی با شدت در جه سردی و گرمی هوا عیار است یعنی هرچه که هوا سر می شود  مر کز گرما بخشی خانه ها، اتومات گرم می گردد و هرچه هوا گرمتر می شود به تد ریج مر کز گرمی منا زل سرد می گردد. اینجا اگثر منا زل با سیستم برق مجهز است وبرق مصرفی کشورنیز از نیروگاه اتمی تا مین میگردد. اما شاید بعضی خا نه های قدیمی با شد که سیستم گرما زای آن هنوز کازی است ولی آن سیستم قدیمی نیز ما یه نگرانی نیست زیرا مردم دوره یخ بندان و جنگ جهانی را با سرمای منفی -40 در چه زیر صفر را خوب بیاد دارد واز تجربه خوب  بر خورداراست. اکنون در این عصر و زمانه ای که مردم فنلند دارای اقتصاد شکوفا است و از زندگی مدرن برخور دارمی با شد دیگر کسی را حتا در دریا ترسی بدل ندارد.

راستی چطور فنلد راه ترقی را به سرعت طی کرده است این بحث باشد به اهل فن و خرد مندان متخصص. اما فشره سخن اینکه بر خورداری از  سرمایه علمی و دانش فنی، سیستم آموزش عالی ، ارج گزاری به سر مایه ملی، اعتماد بنفس، صد اقت کاری ، پشت کار، قا نون مداری ، ایجا د سیستم مدرن اداری ، مدریت سا لم و داشتن دولت کارآمد و..... بزرگترین مهره پیش رفت و ترقی این کشوربوده وهست به خصوص ایجاد سیستم مدرن و و اداره سا لم خود ضا من هرنوع ترقی جا معه و کشورگردیده که مردم ار ج گزار آن خدمات و مشوق پیش رفت است. یکی دیگر از ویژه گی خاص این ملک این است که سر ما یه ملی سیستم ادرای و خدمات اجتماعی چنان عا دلانه بهره بر داری می گردد که هیچ شهر وندی بی خانه ، بی نان و پوشاک نیست وهمه ا زهر نوع رسیدگی اموراولیه زند گی مانند خدمات صحی، تحصیلی و احتیاجات ضروری اجتماعی بر خور داراند و....

اما خدا نکند که امسال هوای زمستان افغانستان بی سا بقه سرد گردد. چرا که مردم هیچ امیدی به هیچ در گاهی مدد گری جزاو ندارد. و خدا نیاو رد روزی را که مادران در کنج خانه های سرد و بی نان اشک حسرت بریزد و مظلومانه شا هد سرد شدن بدن جگر گوشگان خود با شند. هرچند زمستان سوزان پیش رواست اما امید به بهار و گلگشت در دل ها ی مرد م زنده است. بینوا یان را ا مید به آ ینده است که زنده میدارد و لبخند زندگی در لبان خشکیده ی آنان غنچه می زند. 


۲ نظر:

روح الله گفت...

پیک گرامی درود بی پایان نثارت ،

اینجا چرخش و تغییر طبیعت زندگی کسی را به خطر نمی اندازد ، اما آنجا که هر چیز اش شبیه چیز دیگر اش است ، انسان های مظلوم از چرخش طبیعت نی بلکه از چرخش شبهای سرد ولی آرام به روزهای پر از آتش و خون می ترسند.

می خواستم در رابطه با مسایلی با شما صحبت کنم اگر امکان اش هست شماره تلفن ات را برایم به ایمل آدرس ام بفرست.
yakobir@gmail.com

ناشناس گفت...

Sharp tools make good work.

-----------------------------------

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty