لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ شهریور ۲۶, جمعه

عکس و خا طره

امسال در 27 سنبله  1389 دومین انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از طا لبان است. در میان صد ها کاندید پارلمان افغانستان - یکی از  شایستگان با رزآن، استاد یزدانی است  او  کا ندید مستقل  شورای ملی در ولایت کا بل می با شد. یزدانی  در میان صد ها کاندید  بدون هیچ امکا نات مادی  و تبلیغات چشم گیر و رنگا رنگ  استاده است  سرمایه اش کتاب است و امید به  آگاهی مردم. دارد او عالم، محقق، مورخ  ومفسرقران است   خوا هان تحقق عدالت در جامعه. یزدانی می خواهد  ممثل اراده  مردم  و پی گیر حقوق شهر وندی ازمسیر پارلمان با شد.
عکس و خاطره دیدارم را که با  مورخ  و عالم فرزانه استاد یزدانی است با شما د رمیان می گذارم . بدان امید که مردم آگاه  کا بل افراد شایسته ی  "رای" خود  را بر گزیند و از سوی دیگر یزدانی د رآینه خرد و وجدان آگاه  جامعه هزاره ظاهر شده است واین خود محک دیگری است در آسمان آگاهی مردم. به هرحا لا در این عصرو این آزمون باید دید که شعار ها  به شعور تبدیل شده است یا که نه  راه درازی پیش رو است. امروز بدان امیدباید بود که  صندوق ها  تهی از آن اراده  و خرد سر نوشت ساز نبا شد و...
........
گفتنی اینکه؛ عکس و خاطره آن لحظه ها ی دیدار از تا بستان  1388 کا بل است .با فرصت  که هست می توان هر فردآگاه خود یک رسانه شده استاد یزدانی وجریان تحقق عدالت را یا ری نمود.راه سهم گرفتن آسان است هر کس می تواند که از دوستان و اقاریب بخواهد که در روز انتخاب رای خویش را  بنام  یزدانی  به شما ره  601  و نشان  سه عدد موترواریز کند .
بنظر می رسد که این کار دشواری نیست  زیرا با یک تلفن میشه از هر گوشه ی گیتی به  شهروندان کا بل و.... تماس حا صل نمود ودرقبال سر نوشت و حقوق جمعی  ادای مسؤ لیت کرد. 
...................
- هرنوع بهره گیری ازمتن وعکس این وبلاک با ذکرمنبع و نام صا حب اثربلا مانع است.

۲ نظر:

ahmad گفت...

salaam paik aziz khosh hal hastom ki shoma ra dar donyay majazi mebenam va tashakor ki akshay yazdani ra mandi.
ahmad

akbari گفت...

سلام پیک عزیز.
امید روز و حالتان بکام باشد.
پویایی پیک ارزوی همگان است !
پویاتر باشی عزیز.
اکبری

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty