لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۳ خرداد ۲۶, دوشنبه

۲۴ جوزا به روایت تصو یر

مردم افغانستان علارغم تهدید وارعاب طالبان ظلمت،  به پای صندوق های رأی رفتند وباردیگربا تصمیم سرنوشت ساز، اراده آهنین و انگشتان رنگین شان؛ ممثل تغیر قدرت در تاریخ افغانستان شدند وبا حضور و شعور خویش ۲۴ جوزای ۱۳۹۳ راماندگارساختند. تصمیم سرنوشت ساز و اراده خلل نا پذیرخلق افغانستان  به روند دموکراسی قابل ستایش است  ودر بازخوانی  تاریخ افغانستان دیگر خواهی عمیق مردم ،  قابل درک می باشند.
 مسئولین ونهاد های انتخابات و کاندیدان ریاست جمهوری می بایست به ارای مردم احترام گذارند و با کمال صداقت و امانت داری از آرای مردم  صیانت کنند و این تصمیم و عظم مردم را در همه ای ابعاد  با شفافیت و صداقت پاسداری نمایند. انیک که انتخابات به همت نهاد های امنیتی ودست اندرکاران انتخابات با موفقیت  برگزارشده است مردم بی صبرانه  منتظر اعلام نتایج رأی شان هستند و مسئولان مربوطه وظیفه دارد که مردم را از نتایج رأی شان به بصورت شفاف و عادلانه  و روشن  مطلع سازند.

 جادارد که به  دست اندکاران مبارزات انتخاباتی نیز مطالبی یاد دهانی گردد...
که بیایند حاشیه های تبلیغات انتخاباتی را جمع کنند وفرصت ندهند که بیش از این هنجار شکنی شود اگر نیروی فکری وقلمی  به روند دموکراتیک وآینده ساز موضع گیری نمایند  اخلاق اجتماعی و حرمت انسان را به هنجار شکنی ترجیح دهند و از ادبیات نفرت تهمت  شقاق و سیاه کاری پرهیزکنند ویرانه های افغانستان آباد خواهد شد  واز تصاویر شهدا در بازاز مکاری سیاسی در اهداف خاص ومقطعی بهره برداری ننمایند  حرمت مظلومیت شهدا وبازماندگان بلاتراز شعار های موسمی است لطف کنند زیر نام مستعاز ارزش خون مردم وپیکر پاک و به خون خفتگان تاریخ دادخواهی را حراج ننمایند وحرمت قداست دادخواهی را به نرخ روز نشکنند  و با کار های هنجار شکن و چالش برانگیز باعث زحمت خود و عار مردم نگردند.
 دربستر دمکراتیک  قلم  زدن  و قدم رفاقت برداشتن و نقد کردن ومطالبات مردم رامطرح کردن راه گشا است  و طرح حقوق شهروندی  ارزش های  انتخابات را در بستر تاریخ افغانستان نهادینه ساسختن روشن گری است. امروز مردم افغانستان از بیکاری اوارگی و بی امنتی رنج می برند  نیروی عظیم مبارزات انتخاباتی بیایند رفا وامینت و عدالت اجتماعی و ارزش های انسانی و روند دموکراسی  وهمکاری  هم پذیری را  در صدر کار های شان قراردهند.
  


 

   
 عکس ها از کاربران فضای مجازی فیس بوک . جوزای 1393

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty