لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۳ فروردین ۱۷, یکشنبه

حماسه حضور

بیست سه سال پیش غرب کابل شاهد یک انتخابات درون حزبی بود اما آن انتخابات چنان حساس و سرنوشت ساز شده بود که مردم به نسبت آگاهی ازوضعیت موجود وحساس بودن به سرنوشت اش در صحنه آمدند و خیابان ها ی غرب کابل از حضورگسترده و پرشور مردم موج می زد.
آن عصر؛ روز های سخت ودشواری بود نگرانی و حساسیت مردم نسبت به سرنوشت شان قابل درک بود.
نوع انتخابات و راز های پشت پرده ی آن را مردم در دل سرک ها و زیر آفتاب سوزان باز خوانی می کردند. آن روزگار؛ وروزهای حساس و سرنوشت سازی بود و صدای مردم و شعار مردم در سخت ترین لحظه های ماندگار، پرازنگرانی و آینده نگری بود و دردل سرک ها بازتاب داشت و کاسه وسینه صبر نگرانی خلق از تکرار تاریخ لبریز گشته بود و مردم خود  در هرفرصت ممکن درد ها وآرزوها ی شان را بازخوانی می کردند. به اساس همان بیم و امید ها بود که فریاد زن و مرد در خیابان های غرب کابل و آن روز های دشوار "رهبر مزاری" شده بود .


اینک ازتا بستان ۱۳۷۳ تا بهار ۱۳۹۳حدود بیست سال گذشته است و امروزدراین بهار ۹۳ است که حماسه حضوربه رویدن نشسته است و حضور مردم در تاریخ کشور و قدرت رأی مردم  در سراسر افغانستان درافشانی می کند هرچند که در این لحظه سرونوشت ساز ملیون ها مهاجر از حق رأی شان محروم گشته اند اما امروزمردم افغانستان با قدرت رأی و حضورگسترده ای خود رسم نظام استبداد و بیداد و ستم را به زباله دان تاریخ می اندازد و در تاریخ چند هزارساله کشور، مردم با آرای دموکراتیک و سرنوشت ساز و تاریخ ساز شان بنیان گزارنظام نوین در پرتو دموکراسی است  وهچرچند که کشورهنوز در تحقق عدالت و نظام مردمی و تعدیل نظام اداری و تضمین حقوق شهروندی فاصله زیادی دارد .
یقینن نظام که بنیان گزارش مردم باشد صیانت و دوام آن نیزاز ضمانت پایدار برخوردار خواهند بود امید که درافغانستان نظام مبتنی برعدالت و برابری و برادری در کشورتحقق یافته و مستقرگردد. انتخابات واین  حضور سرنوشت ساز مردم به ملت افغانستان مبارک باشد.منبع عکس های انتخابات 93، صفحه کاربران فیس بوک 
لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty