لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

"بودا" یازده سال پیش منفجر شد

طالبان ذلت یازده سال پیش بودا را منفجرکرد. امروزآن سیاه جامگان بد طینت  به جای محاکمه تاریخی در دادگاه ملت، ازحکومت باج خواهی میکند. قلعه های بلخ باستان دیروز دیوار هایش درخموشی محو شد و خشت خشت آن در زیراسپارخاک گشت وشهر بخدی زمین زراعت گردید .  اما ده ها سال بعد ا زآن بلخ باستانی؛ بودا منفجرشد، گویا انفجار بودا در همان فرهنگ  محو سازی تمدن یک ملت هنوزدربازسازی اش  سیرصعودی دارد.
  امروز در قرن دیجیتال ازافغانستان دیگر از بودا ؛ و بازسازی بودا و رونق تاریخی شهر باستانی بامیان  سخن و اثری نیست. وزارت فرهنگ وکلتور افغانستان بجای باز سازی با میان  درسکوت وچشم پوشی از آن  تمدن سخن میگوید.  امروز حکومت و دولت افغانتسان،  با ویران نگری از انفجاربودا و تمدن با میان تجلیل می نماید. در این یازده سال بامیان رونق باستانی نیافت و بودا باز سازی نشد و وعده های سرخرمن همچنان در زمین مانده است . اینک در سال روزانفجاربودا هستیم ولی پس از یازده سال سخن ا زاعمار بودا ورونق باستانی با میان در میان نیست گویا در قاموس افغانستان فرهنگ سازی،باز سازی و باز نگری درتاریخ همواره چنین بوده است.  
  
وقتی که یک حکومت ودولت درانفجار یک تمدن و تاریخ یک ملت  خاموش است چه باید گرد!? 
لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty