لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

سال نو وآسمان شهر


  سال نو میلادی با  انفجار راکت ها  و آتش ترقه ها  درزمین و فراز شهرما- بسیاری ازکشورهای دیگر تجلیل شد وسال 2012 درتقویم زندگی شهروندان بخش بزرگ از مردم  جهان رسمنآغاز و عقربه سال نو به گردش افتاد.  مرد م هرکشور- تقویم میلادی، به رسم وعنعنات خود، درآخرین لحظه ها و ثاینه های آخر سال2011 وآغاز سال 2012  را ، با  سرور وشکوه فرهنگی خاص خود جشن گرفتند.  سال نوبا آوای موسیقی، ایجاد گل های رنگا رنگ  تقدیر شد و با آتش راکت ها  در دل اسمان وسنگ فرش شهر ها نمایان گردید. درحلول سال نو برگونه های سرد مردم برگ  شادی نشست  و با شکوفه لبخند بدرقه کردید.
  میادین شهرهای بزرگ در طنین موسیقی  و پای کوبی می درخشید ودرهلهله ی تماشا گران می لرزید. مردم آغاز ثانیه های سال نورا  می ستود و هرکسی به امید فردا و شکوفه های آن،  لحظه های پایان و آغازسال رابا آتش وانفجار راکت ها  تجلیل کردند. در جهان غرباین تجلیل وپای کوبی سال ، هرچند که  با دلهره وسایه رکود افتصادی همرا بود، اما مردم با امید ودر رنگین دیدن زندگی سال نو را،  باشکوه  وسرور تجلیل نمودند.

  لحظه های  پایان سال 2011  در نقاط جهان اگر امن بود ولی درافغانستان زندگی مردم  با اندوه و مصایب المناک ، انفجارخونین، دلهره نا امنی و وحشت ترور سپری گردید. خوش بینی بدان نکته است افغانستان با همه ای روشنی وتاریکی های  گذشته وحال اش، رود زندگی جاری است، چشمه سار حیات از دل مردم امید وارمی جوشد ودر کوه پایه های آن دیار زلال جاری است .
 مردم فنلند نادر ترین زمستان گرم را امسال تجربه می کند. امسال سرور جشن سال نو فنلندی ها ، در زمین بی بر ف  برپا گردید  و صدای ترقه،  همانند سال های گذشته دل اسمان را نمی شکافت و آسمان تاریک شهرهراز گاهی  با غرش را کت ها روشن می گشت . آسمان  و زمین بی برف شهرما ،  چون سالهای  پار با رونق نبود وگل افشانی را کت ها نگاه ها را چنان گرم نمی کرد که انتظار می رفت. اما شهر  بی صدا نبود بچه ها در کنار بزرگ سالان استادند وجوانان با دل شاد جشن سال نورا  برپا داشتند، ترقه زدند و راکت ها ی تهیه دیده ی شان را  با قدرت  تام در دل آسمان منفجر کردند و زمین تار و بی برف شهررا درقدرت انفجارو آتش ترقه  لرزاندن.

  اخبار از تلویزون حکایت  از آن داشت  که افراد زیر هجده سال حق ندارند که راکت  یا ترقه بزند واین امر در برگزاری جشن سال نو، اثر ان اعلان در هر کوچه وگوشه ی دیده می شد. خرد جمعی و اطاعت از قانون در چهره شهر و حضورشهروندان هویدا بود ، تطبیق قانون مورد نظر مسولین امورشهرداری ها  در بستر جامعه آشکا را خود نمای می کرد.
  هوینکا سال نو را به آرامی  و پای کوبی جشن گرفتند اما با این تفاوت که شهر داری  هیچ گونه راکتی را امسال در دل آسمان فیر نکرد و آسمان شهر صدای غرش انفجار سالهای گذشته را نداشت اما جوانان زیادی همرا با خانواده ی خود راکت زدند ودل در انفلاق و انفجار خوش داشتن و تاریکی هارا با فتیله انفجا روشنای میداد وبا اشپلاق را کت فضای سکوت را می شکست. آن سوی خط  در جامعه قانون مند بودن کسانی که هنوز کوش شان به صدای اخبار نا اشنا است  وبه نظم شهروپاس قانون عامه عادت نکرده  است . درلحظه های سال تحویلی تعدادی با شور جوانی و با نا دانی های آن،  چنان که خود می خواستند ترقه زند وبا آتش بازی کردند وبی مرز رقصیدند.

 جالب انکه با آن همه ترقه وانفجارراکت های شا دمانی اتفاق خاص ازکشورگزارش نشده است  و  انیک  خبرها حاکی از آن است  که فنلندی ها سال نورا با ارامی و خوشی گذرانده است  ومراسم سال نو، بدون کدام  اتفاق و حادثه نا گوارپایان یافته است. گرچه بیش از چهارده هزار خانوار در اثر توفان هفته های گذشته سال نو را بدون برق گزرانده است .
  میگوید سال که نیکواست ازبهارش پیدا است امید است که سال 2012 سال سعادت استقرار صلح امنیت و تحقق ارزوها و امید ها در سر ا سر گیتی باشد . افغانستان نیزشاهد شکوفه های حا کمیت قانون  عدالت ، صلح ، امنیت ، رفاه ،  ترقی و... بیش ترازبیش در زند گی مردم رونما گردد. به امید تحقق عدالت وارزوی های والای انسانی سال نو میلادی مبارکب بوده  ومردم افغانستان درسایه آن امید ها وآرزوهای والای بشری با عزت واقتدار زندگی کند.


هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty