لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

طلاعیه : مراسم برگزاری بیست ودومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی بابه مزاری/ درهلسینکی

مشکل افغانستان وقتی حل مي شود که مردم و احزاب همديگر را تحمل کنند، در صدد حذف يکديگر نباشند. چه از نگاه اقوام، چه ازنگاه احزاب و چه از نگاه مذاهب.  «بابه مزاری»

بيست و دومين سالروز غروب آفتاب؛ سالروز شهيد وحدت ملي بابه مزاری، را تجليل مي نمائيم!
از هموطنان و پيروان رهبر شهيد بابه مزاری«ره» دعوت مي گردد، که درمجلس بزرگداشت بيست و دومين سالروز شهادت رهبر فقيد اشتراک نمايند.
سخنران:
 خانم شاه گل رضایی نماینده مردم در پارلمان افغانستان و عضوشورای عالی جنبش روشنایی
زمان:
  روز شنبه تاریخ 11.3.2017  ازساعت  13.30 تا  16.00
 مکان: سالون مکتب ابتدایيۀ  مولو پورو

Yläkivenrinne 6 00920 Helsinki
(Myllypuron peruskoulu)
ستاد مردمی برگزاری بیست دومین  سالگرد شهادت رهبرشهید بابه مزاری/ هلسینکی- فنلندلحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty